Information til søfarende vedr. anlægsarbejderne for etablering af Femern-forbindelsen

Advarsel fra Søværnet: Lystsejlere bør planlægge deres sejlads ved Femern bedre

Søværnet har travlt med at afvise lystsejlere, der nærmer sig eller kommer inden for de afmærkede arbejdsområder ved byggeriet af Femern forbindelsen. Sejlads i arbejdsområderne kan få alvorlige konsekvenser for både lystsejlerens sikkerhed og arbejdet under havoverfladen.

Af Forsvarskommandoen

I de første tre uger af juli har Søværnets Overvågningsenhed i gennemsnit måttet rykke ud 10 til 15 gange i døgnet til lystfartøjer, der var på vej hen imod – eller kommet inden for de afmærkede arbejdsområder i Femern Bælt syd for Rødby, hvor byggeriet af Femern Forbindelsen er i fuld gang.

Inde i arbejdsområderne bliver der gravet, og der er udlagt kabler, ankre samt måleudstyr, som ikke umiddelbart kan ses fra overfladen. Fartøjer, der bevæger sig ind i områderne, risikerer både at gøre skade på sig selv og det udlagte udstyr. Adgang til områderne er derfor forbudt for alle andre end arbejdsfartøjer.

”Der er ikke meget at se i overfladen, men et skib, der graver kan have flere ankre ude for at ligge fast. Og det flytter sig altså ikke lige, fordi der kommer en uopmærksom sejler,” siger Niels Jacob Mygind, der er souschef ved Vessel Traffic Service (VTS) Femern.

Arbejdsområderne, der kommer til at flytte sig i takt med etablering af den store sænketunnel, er markerede med bøjer, og de fremgår af de sejladsinformationer, som sejlere har pligt til at holde sig opdaterede om.

”Problemet er, at lystesejlerne tilsyneladende  ikke har opdateret sejladsinformation – og derfor ikke er klar over, hvor arbejdsområderne befinder sig. Og at de heller ikke i tilstrækkelig grad er opmærksomme på bøjerne, der markerer de lukkede arbejdsområder,” forklarer Niels Jacob Mygind.

Han og Søværnet har derfor et par enkle opfordringer til lystsejlere, der planlægger at sejle i farvandet mellem Rødby og Puttgarden. 

”Man skal forberede sig inden sin sejlads i området, være opmærksom på afmærkningerne og holde sig på god afstand af arbejdsområderne”, lyder rådene fra Niels Jacob Mygind.

Som sejler kan man finde oplysninger om arbejdsområderne i Femern Bælt, andre arbejds- og fareområder i de danske farvande samt forsvarets skydninger på Søfartsstyrelsens side med nautisk information: https://www.soefartsstyrelsen.dk/sikkerhed-til-soes/sejladsinformation/nautisk-information

 

Fakta om Vessel Traffic Service (VTS)

VTS systemets opgave er at assistere skibsfarten i deres sikre passage af Femern Bælt – og i særdeleshed de etablerede arbejdsområder. Der ud over vil VTS’en alarmere anlægsfartøjerne, såfremt et skib nærmer sig arbejdsområderne, uden at VTS’en kan etablere kontakt til skibet.

Søværnskommandoen under Forsvarskommandoen er udpeget som dansk Vessel Traffic Service-myndighed, og driver i medfør heraf Vessel Traffic Service-systemerne i Storebælt, Øresund og VTS Femern. VTS'erne er strukturelt underlagt Søværnets Overvågningsenhed, der tilser den daglige drift.

Opgaven løses fra VTS-centre i henholdsvis Korsør, Malmø og Travemünde. Ved Øresund løses opgaven i samarbejde med svenske myndigheder og i Travemünde samarbejder danske og tyske myndigheder om løsning af opgaven.

Læs mere om Vessel Traffic Service (VTS): https://forsvaret.dk/da/organisation/soevaernet/nationalt-maritimt-operationscenter/vts/

 

Læs mere om hvordan du skal forholde dig til Femern-forbindelsen her