Vedtægter for Søsportens Sikkerhedsråd

Navn og oprindelse

§1 Søsportens Sikkerhedsråd er oprettet af det daværende Handelsministerium den 27. juli 1967, og består af en række interesseorganisationer og myndigheder. Søfartsstyrelsen varetager formandskabet for Søsportens Sikkerhedsråd.

Formål

§2 Søsportens Sikkerhedsråd arbejder for sikkerhed til søs for mennesker, der benytter danske farvande til rekreative formål.

Stk. 2. Søsportens Sikkerhedsråd agerer videns baseret, og har fokus på at oplyse om sikkerhed til søs for fritidsbrugerne samt på at udvikle og gennemføre indsatser, der fremmer en god sikkerhedsadfærd hos fritidsbrugerne.

Stk. 3. Søsportens Sikkerhedsråd er et forum for koordination af indsatser og udveksling af viden blandt medlemmerne.

Stk. 4. Søsportens Sikkerhedsråd agerer ikke politisk, og engagerer sig i udgangspunktet ikke i problemstillinger relateret til specifikke lokale forhold.

Medlemmer

§3 Fritidsbrugernes organisationer samt interesseorganisationer og myndigheder, som er relevante i forhold til Søsportens Sikkerhedsråds formål, kan optages som medlemmer af Søsportens Sikkerhedsråd

Stk. 2. Søsportens sikkerhedsråd kan beslutte at optage nye medlemmer. Indstilling til optagelse foretages af Søsportens Sikkerhedsråds forretningsudvalg.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen varetager formandsposten i Søsportens Sikkerhedsråd, og formanden udpeges af Søfartsstyrelsen.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen varetager sekretariatsbetjeningen af Søsportens Sikkerhedsråd.

Organisation


Rådet

§4 Søsportens Sikkerhedsråd træffer beslutning om den overordnede retning og ramme for rådets virke.

§Søsportens Sikkerhedsråd træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens stemme udslaget. Ændringer af Søsportens Sikkerhedsråds vedtægter kræver to tredjedels flertal blandt de fremmødte.

§6 Søsportens Sikkerhedsråd holder som udgangspunkt møder to gange om året.

Stk. 2. Forårsmødet har karakter af en generalforsamling, hvor de overordnede rammer for rådets arbejde fastlægges. Mødet forløber efter følgende tentative dagsorden:

Formandens beretning for det forløbne år, herunder afrapportering på aktiviteter og kampagner.

a. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

b. Valg af to rådsmedlemmer til forretningsudvalget

c. Fremlæggelse af statistik over hændelser.

d. Orientering om årets aktiviteter og kampagner.

e. Drøftelse af aktuelle sikkerhedsmæssige problemstillinger.

f. Fremlæggelse og godkendelse af årets arbejdsplan.

Stk. 3. Efterårsmødet har fokus på næste års hovedaktiviteter samt mere tematiske drøftelser. Mødet har færre dagsordenspunkter, og vægter muligheden for dialog og sparring blandt rådets medlemmer. Der er ligeledes mulighed for ekstern deltagelse. Mødet forløber efter følgende tentative dagsorden:

a. Orientering om planen for næste års hovedaktiviteter, herunder kampagner, samt drøftelse heraf.

b. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget.

c. Temadrøftelse.

Stk. 4. Temadrøftelserne vil i udgangspunktet have en eller flere af følgende elementer:

a. Relevante gæstetalere kan inviteres med det formål at inspirere til rådets videre arbejde.

b. Et rådsmedlem kan inviteres til at berette om et specifikt emne eller tiltag fra egen organisation med det formål at inspirere til rådets videre arbejde.

c. Temadrøftelsen kan foregå i et workshopformat, hvor der arbejdes i dybden temaets emner.

d. Der kan anvendes et seminar/konferenceformat med vægt på ekstern deltagelse, herunder kan pressen evt. inviteres.

Stk. 5. Der udarbejdes referat af rådsmøderne, som udsendes til alle medlemmer af Søsportens Sikkerhedsråd.

Ad hoc arbejdsgrupper

§Der kan nedsættes ad hoc arbejdsgrupper, som mellem rådsmøderne kan behandle udvalgte emner mere i dybden. Herunder emner, der relaterer sig til planlægningen af rådets kampagner.

Forretningsudvalget

§Der er nedsat et forretningsudvalg for Søsportens Sikkerhedsråd bestående af formanden samt fire rådsmedlemmer, som er valgt af Rådet for to år af gangen, idet der er to medlemmer på valg hvert år.

Stk. 2. Forretningsudvalget kan foreslå ændring af Rådets og forretningsudvalgets sammensætning.

§Forretningsudvalget mødes i udgangspunktet umiddelbart før rådsmøderne, men kan i øvrigt mødes efter behov.

Stk. 2. Forretningsudvalget forbereder møder i Søsportens Sikkerhedsråd.

Stk. 3. Forretningsudvalget har løbende drøftelser med formanden, sekretariatet og rådets eventuelle projektorganisation om rammer og retning vedr. rådets aktiviteter og kampagner. Herudover drøfter forretningsudvalget principielle sager eller enkeltsager med en vis rækkevidde.

Stk. 4. Der udarbejdes referat af forretningsudvalgets møder, som udsendes til alle medlemmer af forretningsudvalget.

Formanden

§10 Formanden repræsenterer Søsportens Sikkerhedsråd, og leder sekretariatets arbejde samt rådets og forretningsudvalget møder.

Sekretariatsfunktion

§11 Søsportens Sikkerhedsråds sekretariatsfunktion (herefter kaldet sekretariatet) varetages af Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Sekretariatet tilrettelægger forretningsudvalgsmøder jf. formandens bestemmelse og rådsmøder jf. forretningsudvalgets bestemmelse.

Stk.3. Sekretariatet udarbejder budget og regnskab for Søsportens Sikkerhedsråd.

Stk. 4. Sekretariatet leverer i samarbejde med formanden indspil til forretningsudvalget på baggrund af aktuelle sikkerhedsmæssige temaer eller problemstillinger.

Stk. 5. Sekretariatet forestår den detaljerede planlægning- og praktiske gennemførelse af rådets aktiviteter i samarbejde med den projektorganisation, der måtte arbejde i regi af Søsportens Sikkerhedsråd.

Samarbejdspartnere

§12 Søfartsstyrelsen yder økonomisk støtte til Søsportens Sikkerhedsråds kerneaktiviteter.

Stk. 2. Omfanget og karakteren af den økonomiske støtte fastsættes af Søfartsstyrelsen.

§13 Søsportens Sikkerhedsråd søger at indgå i strategiske samarbejder med udvalgte organisationer med henblik på at kunne realisere mere omfattende indsatser vedr. sejladssikkerhed.

 

Vedtaget på Søsportens Sikkerhedsråds møde den 5. december 2018.