1Alkohol påvirker din reaktionsevne på vandet

Alkoholpåvirkning på vandet

Brug af alkohol på virker kroppens funktioner så risikoen for ulykker til søs øges. Almindelige kendte bivirkninger ved alkohol er nedsat balanceevne, forringet dømmekraft og langsommere reaktionsevne.
Da de fleste former for vandsportsaktiviteter netop forudsætter balance og evnen til at træffe hurtige beslutninger, øges risikoen for uheld og langsomme / forkerte beslutninger eller ved at man overser vigtige forhold, som f.eks. andre sejlende, sømærker eller andre forhindringer.
Balance og koordinationsevne er vigtige for de fleste vandaktiviteter og nedsættelse af disse evner øger risikoen for overbordfald og kæntringer - hvad enten der tales om roning eller sejl- eller motorbådssejlads.
Brug af alkohol øger kroppens varmeafgivelse og forkorter dermed tid, man kan overleve i vandet efter et overbordfald.
Brug af alkohol øger også risikoen for uheld på havnene og forringer muligheden for at overleve et fald i vandet. Dette gør sig i særlig grad gældende når det er mørkt og færre andre mennesker færdes på havnen.

2Regler og love omkring sejlads og alkohol

Hvad er spiritussejlads?

Reglerne i danske farvande lyder, at der gælder en promillegrænse på 0,5 for al erhvervssejlads samt for sejlads med de største og de hurtigste fritidsfartøjer. Reglerne gælder for:

  • Erhvervssejlads
  • Fritidsfartøjer med en længde på 15 meter eller derover
  • Speedbåde, der kan plane
  • Vandscootere og lignende fartøjer, med krav om uddannelse.

Herudover gælder et generelt forbud mod al sejlads, hvis man i øvrigt er så påvirket af alkohol eller rusmidler, at man er ude af stand til at føre fartøjet på fuldt betryggende måde.

Gælder reglerne for mig?
Alle, som fører skib eller i øvrigt udfører arbejde om bord i en stilling af væsentlig betydning for sikkerheden, vil være omfattet af reglerne. For erhvervssejlads betyder det, at hele driftsbesætningen (skibsfører, navigatører, maskinmestre og skibsassistenter) normalt vil være omfattet. På passagerskibe vil inspektører, pursere og tjenere, som er udpeget til at varetage opgaver af væsentlig betydning for sikkerheden, tillige være om-fattet. Spiritusreglerne omfatter også personer, som ikke er på vagt, men som skal kunne træde til for at løse sikkerhedsmæssige opgaver, hvis det bliver nødvendigt. Når et skib ligger i havn, vil hovedparten af besætningen ikke skulle kunne træde til hele tiden. Det betyder, at personer, som ikke har opgaver af væsentlig betydning for sikkerheden, mens skibet ligger i havn, ikke er omfattet af spiritusreglerne, når skibet er i havn.


Hvad sker der, hvis reglerne overtrædes?
Politiet kontrollerer overholdelsen af de nye regler og kan i den forbindelse lave stikprøvekontroller. Overtrædelse af reglerne medfører både hårde straffe (meget høje bøder og fængsel) samt frakendelse af retten til sejlads. Sejler du eksempelvis med en promille på 1,00, vil bøden være en måneds nettoløn. Er promillen over 2,00, er straffen fængsel i 20 dage. Hertil kommer frakendelse af retten til sejlads.