Rådets formål

​Søsportens Sikkerhedsråd har til formål at arbejde for sikkerhed til søs for alle, der benytter danske farvande til rekreative formål. 

Søsportens Sikkerhedsråd er finansieret delvis af staten og delvis af private sponsorer, da de midler som staten stiller til rådighed ikke er tilstrækkelige til at dække de udgifter, der er forbundet med at få Rådets sikkerhedsbudskaber ud til en stor del af den danske befolkning. 
 
Som konsekvens heraf og for at skaffe de nødvendige midler til Rådets virksomhed, har Søsportens Sikkerhedsråd på Finansloven fået tilladelse til at modtage sponsorbidrag. Det fremgår således af Finansloven, at der er adgang til at oppebære bidrag fra eksterne parter til medfinansiering af Søsportens Sikkerhedsråds arbejde med sikkerhed til søs for fritidssejlere. Rådets samarbejdspartnere og sponsorer fremgår af Rådets hjemmeside.​​
 • at arbejde for sikkerhed til søs for mennesker, der benytter danske farvande  til rekreative formål.
 • at koordinere medlemsorganisationernes indsats for at øge sikkerheden til søs i fritidsbåde.
 • at tage initiativer til forebyggelse af ulykker i forbindelse med de nævnte aktiviteter.
 • at være rådgivende for Søfartsstyrelsen i sager med relation til disse aktiviteter.
 • at fremstille oplysningsmateriale og gennemføre andre initiativer til opfyldelse af Rådets formål.
 • Søsportens Sikkerhedsråd består af en af Søfartsstyrelsen udpeget formand, og medlemmer, der udpeges af de i bilaget nævnte myndigheder og organisationer.
 • Der er nedsat et forretningsudvalg for Rådet bestående af formanden samt 4 rådsmedlemmer udpeget af Rådet.
 • Søsportens Sikkerhedsråd holder møde mindst én gang om året, hvor formanden redegør for det forløbne år, og hvor forslag stillet af forretningsudvalget eller af andre medlemmer af Rådet behandles.
 • Rådet holder i øvrigt møde såfremt dette af særlige grunde ønskes af formanden eller mindst 2 af Rådets medlemmer.
 • Forretningsudvalget holder møde efter behov og drøfter løbende Rådets virksomhed. Forretningsudvalget tilrettelægger møder i Rådet.
 • Forretningsudvalget kan foreslå ændring af Rådets og forretningsudvalgets sammensætning.
 • Der udfærdiges referat af Rådets og forretningsudvalgets møder og referatet udsendes til hvert enkelt af Rådets medlemmer.
 • Rådets sekretariatsforretning varetages af en af Søfartsstyrelsen udpeget sekretær, som endvidere har til opgave at tilrettelægge Rådets budget og føre regnskab over Rådets udgifter.
 • Rådets øvrige forretninger varetages af en af Søfartsstyrelsen antaget daglig leder.
Den daglige leder deltager i Rådets og forretningsudvalgets møder.