Rådets forretningsorden

​Forretningsorden for Søsportens Sikkerhedsråd

(Nedsat under Handelsministeriet den 27. juli 1967)
 
§ 1
Søsportens Sikkerhedsråd har til formål:
at arbejde for sikkerhed til søs for mennesker, der benytter danske farvande til rekreative formål;
at koordinere medlemsorganisationernes indsats for at øge sikkerheden til søs i fritidsbåde;
at tage initiativer til forebyggelse af ulykker i forbindelse med de nævnte aktiviteter;
at være rådgivende for Søfartsstyrelsen i sager med relation til disse aktiviteter; og
at fremstille oplysningsmateriale og gennemføre andre initiativer til opfyldelse af Rådets formål.
§ 2
Søsportens Sikkerhedsråd består af en af Søfartsstyrelsen udpeget formand og medlemmer udpeget efter indstilling fra de i bilaget nævnte myndigheder og organisationer.
Stk. 2. Optagelse af nye medlemmer finder sted på baggrund af en vurdering af organisationens/myndighedens interessesfære og medlemskreds. Indstilling til optagelse i Rådet foretages af Rådets forretningsudvalg.
§ 3
Der er nedsat et forretningsudvalg for Rådet bestående af formanden samt fire rådsmedlemmer udpeget af Rådet.
§ 4
Søsportens Sikkerhedsråd holder møde mindst én gang om året, hvor formanden redegør for det forløbne år, og hvor forslag stillet af forretningsudvalget eller af andre medlemmer af Rådet behandles.
Stk. 2. Rådet holder i øvrigt møde, såfremt dette af særlige grunde ønskes af formanden eller mindst to af Rådets medlemmer.
§ 5
Forretningsudvalget holder møde efter behov og drøfter løbende Rådets virksomhed. Forretningsudvalget tilrettelægger møder i Rådet.
Stk. 2. Forretningsudvalget kan foreslå ændring af Rådets og forretningsudvalgets sammensætning.
§ 6
Der udfærdiges referat af Rådets og forretningsudvalgets møder, og referatet udsendes til hvert enkelt af Rådets medlemmer.
§ 7
Rådets sekretariatsforretning varetages af en af Søfartsstyrelsen udpeget sekretær, som endvidere bistår med at tilrettelægge Rådets budget og føre regnskab over Rådets udgifter.
Stk. 2. Rådets øvrige forretninger varetages af en af Søfartsstyrelsen antaget daglig leder.
Stk. 3. Den daglige leder deltager i Rådets og forretningsudvalgets møder.
 
Vedtaget af Søsportens Sikkerhedsråd
Dato: 16. marts 2004
 

Bilag til forretningsordenen

Myndigheder og organisationer repræsenteret
i Søsportens Sikkerhedsråd og Forretningsudvalget:
 • Søfartsstyrelsen (medlem af Forretningsudvalget)
 • Forsvarsministeriet
 • Søværnets Operative Kommando
 • Trafikministeriet
 • Fiskeridirektoratet
 • Justitsministeriet
 • Danmarks Rederiforening, nautisk afd.
 • Forsikring & Pension
 • Dansk Sejlunion (medlem af Forretningsudvalget)
 • Danske Fritidssejlere, DMU
 • Dansk Forening for Rosport
 • Dansk Kano & Kajak Forbund
 • Dansk Vandski Forbund
 • Danmarks Sportsfisker Forbund
 • Danmarks Jægerforbund​
 • Danmarks Tursejlerforening (medlem af Forretningsudvalget)
 • Danboat, Søsportens Brancheforening (medlem af forretningsudvalget)
 • Skibs- og Bådebyggeriernes Arbejdsgiverforening
 • Søfartens Ledere, Dansk navigatørforening​
 • Dansk Sportsdykker Forbund
 • Falcks Redningskorps A/S (medlem af Forretningsudvalget)
 • Dansk Amatørfiskerforening
 • Farvandsvæsenet
 • FTLF Foreningen til Langtursejladsens fremme og
 • Kort- og Matrikelstyrelsen