Brand og eksplosion

​​​​​​​​​​​​​​​​Brand eller eksplosion om bord er en af de alvorligste ulykker, der kan ramme et fartøj og dets besætning. I mange af de tilfælde, hvor større fritidsbåde totalforliser eller bliver svært beskadiget, er det brand eller eksplosion i motorrum, ved kogesteder og andre tekniske installationer, der bærer skylden. Det gælder både benzin- og dieselmotorer, flaskegasanlæg og akkumulatorer. 

Ifølge loven skal der i ethvert fartøj være en fører, som er ansvarlig for fartøjet og de ombordværendes sikkerhed. Dette ansvar omfatter også de tekniske installationer, deres tilstand og driftssikkerhed. ​Overtrædelse af reglerne kan i tilfælde af uheld føre til, at forsikringen ikke udbetales, og at der pålægges straf. Forskrifterne kan findes på www.soefartsstyrelsen.dk.

Årsager til ulykkerne er typisk: 

  • Fejl ved installeringen af motorer, brændstoftanke, rørforbindelser, filtre og andre anlæg.
  • Fejlagtig eller mangelfuld reparation og vedligeholdelse af installationerne.
  • Uforsigtighed ved påfyldning af brændstof og dårlig udluftning.​Motoren​

Manglende vedligeholdelse af motor med udstødsrør, brændstoftanke og rørforbindelser er ikke alene årsag til mange motorstop, men også årsag til større og mindre brænde om bord i fritidsfartøjer. 


EL-installationer

El-installationer som ledninger, dynamo og startmotor skal installeres af fagfolk og efter forskrifterne på området. 
Pas på! Mange fritidssejlere har det med at fylde mere og mere elektrisk grej i deres båd. Husk, at der er en begrænsning for, hvor stort et forbrug det elektriske system i fartøjet kan tåle, uden at ledningerne bliver så varme, at de forårsager en brand. Det samme gælder for strøm til land-kablet. 


Gas-, sprit-, petroleums- og olieanlæg​​

Søfartsstyrelsens seneste forskrift om anvendelse af gas, sprit og petroleumsanlæg i fritidsfartøjer er beskrevet i Søfartsstyrelsens ”Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L”​, der bl. a. indeholder tekniske forskrifter for gasanlæg, spritapparater og petroleumsbrændere. Desuden omhandler de regler for kabysanlæg i fritidsfartøjer.

​​​